HelaBaby - polska odzież dla dzieci
Treść powiadomienia!
  1. HelaBaby
  2. Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Hela Baby

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep Internetowy Hela Baby, który dostępny pod adresem internetowym www.helababy.pl jest prowadzony przez Firmę Hela Baby Michał Sobczyk zarejestrowaną przy ulicy Błażeja 11B/12, 61-608 Poznań, REGON: 363732006, NIP 7811651551, adres e-mail: sklep@helababy.pl.
  
2.Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Hela Baby,
b) zasady składania zamówienia na Produkty udostępniane w Sklepie Internetowym Hela Baby,
c) zasady dostarczania zamówionych Produktów Kupującemu,
d) zasady regulujące zapłatę przez Kupującego ceny sprzedaży za Produkty w Sklepie Internetowym Hela Baby,
e) zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
f) uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy,
g) uprawnienia Kupującego do wymiany towaru.

3.Tożsame z zapoznaniem się przez Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją jest złożenie przez niego Zamówienia.


§ 2.
 DEFINICJE

Przez każdorazowo używane w niniejszym Regulaminie poniższe określenia, należy rozumieć co następuje:

1. Sprzedawca – Firma Hela Baby Michał Sobczyk zarejestrowana przy ulicy Błażeja 11B/12, 61-608 Poznań, REGON:363732006, NIP7811651551, e-mail sklep@helababy.pl


2. Sklep Internetowy Hela Baby – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, pod adresem internetowym www.helababy.pl, zawierający zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, wyłącznie w zakresie dostępnych w sklepie internetowym Produktów.


3. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, będąca Przedsiębiorcą lub Konsumentem, która korzysta ze Sklepu Internetowego Hela Baby.


4. Produkt – rzecz ruchoma objęta zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego w ramach Sklepu Internetowego Hela Baby.


5. Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym Hela Baby w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.


6. Przedsiębiorca – Kupujący, będący podmiotem o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Hela Baby w zakresie związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.


7. Umowa – umowa sprzedaży Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w ramach Sklepu Internetowego Hela Baby z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego.


8. Zamówienie – ciąg czynności podjętych przez Kupującego w ramach Sklepu Internetowego Hela Baby, zmierzające do zawarcia Umowy, które  obejmują:
a) wybór Produktu poprzez dodanie go do „koszyka”,
b) wskazanie danych niezbędnych do wysyłki Produktu,
c) wybór sposobu dostawy,
d) wybór metody płatności,
e) dokonanie zapłaty za Produkt wraz z kosztami przesyłki,
f) zaakceptowanie Regulaminu.   

9. Regulamin - niniejszy regulamin.

§ 3.
 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.helababy.pl.

2. Średni czas realizacji Zamówienia (od chwili otrzymania przez Kupującego zapłaty do wysłania do Kupującego Produktu) wynosi od 3 – 7 dni roboczych.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego.

§ 4.
 PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie Internetowym Hela Baby wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto co oznacza, że  zawierają podatek VAT.

2. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu. W przypadku Przedsiębiorców dowodem zakupu  jest faktura VAT.

3. Rozliczenia przeprowadzane są za pośrednictwem operatora: Przelewy 24.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 § 5.
 DOSTAWA

1. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami podmiotów świadczących te usługi oraz zależą od wagi jak i rozmiarów przesyłki. Sprzedawca informuje Kupującego o kosztach dostawy.

§ 6.
 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Kupujący, będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedającym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. 

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy o którym mowa w ust. 1, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w ten sposób, że  na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu wyśle pocztą pismo zawierające jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

3. Kupujący chcąc odstąpić od Umowy, może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który może otrzymać na adres e-mail. Złożenie oświadczenia na w/w formularzu nie jest obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną wysłane na adres e-mail sklep@helababy.pl

4. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości odstąpienia od Umowy w sposób o którym mowa w ust.3, Sprzedawca prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy, na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

5. Do dochowania terminu do odstąpienia od Umowy o którym mowa w ust. 1 , wystarczające jest aby Kupujący wysłał Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający niezwłocznie zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności związane z transakcją, w tym koszty dostarczenia Produktu.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu od Kupującego lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Kupujący odeśle Sprzedającemu zakupiony Produkt na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu  niezwłocznie a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

11. Odesłany Produkt o którym mowa w ust. 10 nie może nosić śladów użytkowania (wykraczających poza użytkowanie konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu) a także zniekształceń lub zniszczeń.  Powinien również zawierać oryginalną etykietę (informację o produkcie).

12. W przypadku odesłania Produktu, Kupujący zobowiązany jest stosownie zabezpieczyć Produkt na czas transportu oraz  dołączyć otrzymany od Sprzedawcy dowód zakupu (paragon lub fakturę).

§ 7.
 REKLAMACJE

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Hela Baby jak i z wadami fizycznymi i prawnymi Produktów, Kupujący mogą zgłaszać poprzez przesłanie reklamacji w formie pisemnej na adres pocztowy lub adres e-mail wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. W celu umożliwienia Sprzedającemu rozpatrzenia reklamacji w zakresie wad fizycznych Produktów, Kupujący powinien również dostarczyć Sprzedającemu Produkt wraz z dowodem jego zakupu. 

2. Rozpatrywane są reklamacje, które:
a) wskazują aktualne dane Kupującego, w tym jego login (w przypadku reklamacji zgłoszonej w formie elektronicznej),
b) wysłane zostały na odpowiedni adres Kupującego, zgodnie z ust. 1 powyżej,
c) zawierają określoną w sposób zrozumiały przyczynę złożenia reklamacji,
d) zawierają określenie żądań Kupującego,
e) dotyczą kwestii, w tym wad fizycznych lub prawnych Produktu, za które, w ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego Hela Baby odpowiada Sprzedawca.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, pod warunkiem spełnienia przez Kupującego warunków określonych w ust. 2 powyżej.

4. W przypadku jeżeli zgłoszona reklamacja jest na tyle niekompletna lub niejasna, że uniemożliwia to rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca zwraca się do Kupującego z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.

5. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6. O sposobie załatwienia reklamacji Kupujący zostaje powiadomiony poprzez wysłanie informacji na aktualny adres e-mail lub pisma na adres wskazany w §1 ust. 1.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca niezwłocznie z tym że nie później niż w terminie 14 dni, wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie a także pokryje lub zwróci Kupującemu koszty wysyłki Produktu do Sprzedającego, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

8. W przypadku Kupującego będącego Przedsiębiorcą, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 8.
WYMIANA PRODUKTU

1. Kupujący podejmując decyzję w przedmiocie zakupu Produktu powinien czynić to w sposób przemyślany ustalając uprzednio m.in. właściwy rozmiar Produktu.  

2. Kupujący chcąć wymienić zakupiony produkt, jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie na adres e-mail sklep@helababy.pl, podając wszelkie dane: kontaktowe oraz numer zamówienia, który otrzymali Państwo w momencie zakupu na adres e-mail w celu weryfikacji zakupu. Po Zweryfikowaniu zakupu prześlemy formularz wymiany.

3. Kupujący chcąc skorzystać z wymiany Produktu tego samego rodzaju lecz na inny rozmiar, powinien odesłać Produkt na rzecz Sprzedawcy w terminie 7 dni od jego otrzymania. Odesłanie Produktu przez Kupującego następuje na jego koszt. 

4. Sprzedawca wyśle wymieniony Produkt Kupującemu na swój koszt, w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania Produktu podlegającego wymianie.

5. Kupujący chcąc wymienić Produkt, zobowiązany jest skorzystać z wzoru formularza wymiany Produktu, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Wymieniany Produkt o którym mowa w ust. 2 nie może nosić śladów użytkowania (wykraczających poza użytkowanie konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu) a także zniekształceń lub zniszczeń.  Powinien również zawierać oryginalną etykietę (informację o produkcie), paragon bądź fakturę potwierdzającą zakup oraz wypełniony formularz wymiany. Kupujący zobowiązany jest stosownie zabezpieczyć Produkt na czas transportu.

7. Zapisy Regulaminu dotyczące możliwości wymiany Produktu o których mowa powyżej nie wyłączają uprawnienia Kupującego do odstąpienia od Umowy o którym mowa w §6. 

§ 9.
DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Kupujących podane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Hela Baby będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług i wykonania Umowy przez Sprzedawcę, jak również, po wyrażeniu odrębnej zgody, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym.

2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania Umowy przez Sprzedawcę, w tym w szczególności do przesłania przez Sprzedawcę Produktu objętego Zamówieniem.

4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych ich poprawienia oraz domagania się usunięcia.

5. Sprzedawca udostępnia dane osobowe Kupujących w zakresie niezbędnym do poprawnego przeprowadzenia transakcji płatniczych w Sklepie Internetowym Hela Baby na rzecz operatora za pośrednictwem którego przeprowadzane są w/w transakcje, tj. PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego Hela Baby. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa tj. w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2016r.